EURONET Logo

EĞİTİM FAALİYETLERİ AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında Euronet Telekomünikasyon A.Ş.  Veri Sorumlusu sıfatıyla;

 • Ad soyad, imza kimlik bilgileri,
 • Sınav bilgisi ve sonucu, sertifika mesleki deneyim bilgisi,
 • Eğitim katılım bilgisi,
 • İSG eğitimleri faaliyetlerinde tatbikat fotoğraf bilgileri alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

 • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sertifika süreçlerinin sağlanması,
 • Eğitim planlamasının yapılması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi,
 • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Doğabilecek uyuşmazlıklarda veya gerçekleşebilecek adli bir vakada yetkili kamu kurum veya kuruluşların taleplerinin karşılanabilmesi,

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

İşlenen ‘’Kimlik Verisi, sertifika bilgisi, eğitim bilgisi’’ kapsamında alınan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. Maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, kanunlarda öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” görsel fotoğraf ve bilgileriniz ise ‘’açık rızanız’’ doğrultusunda alınacaktır.  Alınan kişisel verileriniz fiziksel ve elektronik ortamda elde edilip işlemekte ve kanuna uygun muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

 • Söz konusu kişisel verileriniz ancak hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği talep halinde anlaşmalı kurum avukatı, adli makamlar, yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya ilgili kolluk kuvvetlerine,
 • Personel sertifikasyon ve mesleki eğitim süreçlerini yürütülebilmesi için belgelendirme kurumlarına, eğitim kurumlarına, İSG Firmasına,
 • Eğitim faaliyetlerini yürütebilmek, iş sağlığı güvenliği süreçlerini takibini yapmak ve değerlendirmelerin yapılabilmesi amacıyla hizmet alınan İSG firmasına aktarılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI VE İMHA EDİLMESİ

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Bu kapsamda meşru menfaatler ve kanunlarda öngörülmesi doğrultusunda işlenen kişisel veriler amaç ve yöntemlerle belirtilen iş sözleşmesi sona erene kadar işlenecektir ve Kanun’a uygun olarak muhafaza edilecektir.

Saklama ve imha işlemleri ve süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için www.euronet.net.tr adresindeki Veri Saklama ve İmha Politikası’nı inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Euronet Telekomünikasyon A.Ş.  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki madde 11 uyarınca ilgili kişinin haklarını ayrıntılı şekilde www.euronet.net.tr adresindeki Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasından inceleyebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Euronet Telekomünikasyon KVKK  Başvuru Formu’nu doldurarak Büyükdere cad. No:47/801 Bentek Plaza, Mecidiyeköy Şişli İstanbul Türkiye adresine yazılı olarak, veya elektronik posta üzerinden [email protected] adresine iletebilirsiniz.

Başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ VERİSİ AÇIK RIZA BEYANI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Euronet Telekomünikasyon A.Ş.  bildirdiğim yukarıda ayrıntılı yazılmış olan fotoğraf bilgilerimin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin yukarıda bulunan aydınlatma metni vasıtasıyla tarafıma yapılan bilgilendirmeyi okuduğumu, incelediğimi, değerlendirip anladığımı, veri sorumlusu sıfatıyla Euronet Telekomünikasyon A.Ş.  tarafından fotoğraf  bilgilerimin yukarıda belirtildiği üzere işlenmesine ve aktarılmasına açık onayımın olduğunu, kanunun bana tanımış olduğu haklarımı bildiğimi ve içeriğini okuyup anladığımı ve işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim. İşbu formun bir kopyasını teslim aldım.  .…./…../………

İLGİLİ KİŞİ

Ad Soyad

İmza