EURONET Logo

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Euronet Telekomünikasyon Anonim Şirketi olarak (“Şirket”), kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’ (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek ve bize ilettiğiniz bazı kişisel verilerinize ilişkin rızanızı alabilmek amacıyla bu Aydınlatma ve Açık Rıza Metnini hazırladık.


AYDINLATMA METNİ

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ ?

Kimlik Verisi: Gerçek kişi potansiyel müşteri veya tüzel kişi potansiyel müşteri çalışan/temsilcisine ait ad, soyad, TC Kimlik Numarası
İletişim Verisi: Tüzel veya gerçek kişi potansiyel müşteri veya tüzel kişi potansiyel müşteri çalışan/temsilcisine ait adres, e-posta, telefon, cep telefonu
Müşteri İşlem Verisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura bilgileri, dekont bilgileri, sipariş bilgileri, talep bilgileri
Mesleki Deneyim Verisi: Gerçek kişi potansiyel müşteri veya tüzel kişi potansiyel müşteri çalışan/temsilcisine ait eğitim bilgileri, işyeri bilgileri
Pazarlama Verisi: Kampanyalar ya da etkinlikler aracılığı ile elde edilen bilgiler
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Verisi: Gerçek kişi potansiyel müşteri veya tüzel kişi potansiyel müşteri çalışan/temsilcisine ait ses kaydı
Diğer: Şirket, unvan

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar için işlenmektedir:
✓ Satış sürecinin başlatılması ve yönetilmesi,
✓ Potansiyel satışa uygun kampanyaların yürütülmesi,
✓ Potansiyel satış ihtiyaçlarının yönetilmesi için iletişim kurulması,
✓ Etkinlik davetlerinin iletişiminin sağlanması,
✓ Teklif sürecinin yönetilmesi,
✓ Sürece özel raporlarının oluşturulması,
✓ Mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE TOPLUYORUZ ?

Kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulması planlanan satış/hizmet sözleşmesinin değerlendirilmesi için gerekli olması nedeniyle, ilgili mevzuat ve kanunlar kapsamında hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla, Şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle, sizden, şirketinizi temsil eden gerçek kişi çalışan/temsilcilerden, ve/veya yapılan telefon görüşmelerinde ses kayıt uygulaması aracılığı ile, internet siteleri, sosyal medya ve diğer kamuya açık alanlar ve/veya düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler aracılığı ile fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan toplanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NERELERE HANGİ AMAÇLA AKTARIYORUZ?

Kişisel verilerinizi, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin“Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” maddesinde yeralan amaçlarla;
Yurt içerisinde;
✓ Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza,
✓ Talep gelmesi durumunda hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında avukatlarımıza, mahkemelere ve ilgilimercilere,
Yurt dışında;
✓ Sizinle iletişim kurabilmek ve/veya Şirket ürün ve hizmetlerinden haberdar edebilmek amacı için bulut ortamına aktarıyoruz.

HAKLARINIZ

KVKK 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır:
✓ Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
✓ İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
✓ Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
✓ Varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
✓ Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
✓ Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ ?

Yukarıda belirtilen haklarınızdan bir veya birden fazlasının sorgulanması amacıyla, www.euronet.net.tr sayfasında yer alan KVKK Veri Sahibi Başvuru Formunu doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda,başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Sizin adınıza üçüncü kişilerin talepte bulunabilmeleri için, başvuruda bulunacak kişi adına sizin tarafınızdan noter vasıtasıyla düzenlenmiş olan özel vekaletnamenin sunulması gerekmektedir. Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.